Cennik

MEDIACJE POZASĄDOWE

OPŁATA WSTĘPNA: 120 zł (pokrywa przygotowanie i doręczenie pism stronom mediacji)

Mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji w przypadku braku wniesienia opłaty wstępnej.

 

W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH: 10% wartości przedmiotu sporu.

W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I SPRAWACH RODZINNYCH:

·       100 zł za godzinę – za spotkanie wstępne;

·       220 zł – za pierwszą sesję (do 2 godzin);

·       120 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę sesji mediacyjnej.

Strony są obowiązane do ponoszenia wydatków związanych z kosztem podróży mediatorów, opiniami biegłych, tłumaczeniami.

Strony wnoszące o przeprowadzenie mediacji zobowiązują się dokonywać wpłaty na rachunek bankowy: mBank 34 1140 2004 0000 3602 3727 2321, w  tytule „imię i nazwisko, rodzaj opłaty”.

 

MEDIACJE SĄDOWE

W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę , wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 921):

W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH-  1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

 

Tam gdzie nie można ustalić wartości przedmiotu sporu i W SPRAWACH O PRAWA NIEMAJĄTKOWE wynagrodzenie mediatora za postępowanie mediacyjne wynosi: za pierwsze spotkanie- 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, ale nie więcej niż 450 złotych.

Script logo